Επισκέψεις Μελέτης

Study-visit1Μια Επίσκεψη Μελέτης συνίσταται κατά κανόνα σε μια σύντομη επίσκεψη διάρκειας τριών έως πέντε ημερών σε άλλη συμμετέχουσα χώρα, από μια μικρή ομάδα (10-15 ατόμων), οι οποίοι έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες σε τοπικό-περιφερειακό-εθνικό επίπεδο.

Οι Επισκέψεις Μελέτης διοργανώνονται από τοπικές ή περιφερειακές αρχές υπό το συντονισμό της Εθνικής Μονάδας σε εθνικό επίπεδο και του Cedefop εκ μέρους της Επιτροπής σε ευρωπαϊκό.

Οι Επισκέψεις Μελέτης παρέχουν ένα βήμα για διάλογο πάνω σε θέματα και ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων που αποτελούν κοινό τόπο ενδιαφέροντος , συμβάλλοντας στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών καθώς και στην προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.

Για κάθε πρόσκληση, καθορίζεται ένα πλαίσιο θεμάτων και προτεραιοτήτων, που συμφωνείται με την Επιτροπή του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Ωστόσο, οι Εθνικές Αρχές δύνανται να επιλέξουν θέματα σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες. Τα θέματα των Επισκέψεων Μελέτης αφορούν είτε τη γενική εκπαίδευση, είτε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είτε την δια βίου μάθηση.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των Επισκέψεων Μελέτης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές επαφές που θα μπορούν να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και τη δημιουργία δικτύων.

Οι Επισκέψεις Μελέτης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε δύο κύκλους: Για την χρονιά που μας πέρασε οι κύκλοι αυτοί ήταν από 1/9/2011 έως 29/2/2012 και από 1/3/2012 έως 30/6/2012 και οι θέσεις που αναλογούσαν στη χώρα μας ήταν συνολικά περίπου 68.

 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι:

Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση είναι υποψήφιοι από όλους τους τομείς του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίοι, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές» της γνώσης που θα αποκομίσουν μέσω της συμμετοχής τους στην Επίσκεψη Μελέτης. Πρέπει να είναι άτομα που έχουν αρμοδιότητες για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη, η οποία θα επιτρέψει την εξοικείωση των άλλων συμμετεχόντων με τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στις λοιπές συμμετέχουσες χώρες, συμβάλλοντας στην καινοτομία και την ανταλλαγή πολιτικών, όπως:

 • εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών,
 • διευθυντές ιδρυμάτων / κέντρων / φορέων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
 • διευθυντές κέντρων συμβουλευτικής,
 • διευθυντές κέντρων επικύρωσης ή πιστοποίησης,
 • επικεφαλείς τμημάτων,
 • διευθυντές σχολείων, επιμορφωτές εκπαιδευτικών,
 • επιθεωρητές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
 • εκπρόσωποι δικτύων και ενώσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης,
 • εκπαιδευτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι παιδαγωγικής καθοδήγησης
 • εκπρόσωποι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, γραφείων εργασίας ή κέντρων καθοδήγησης,
 • διευθυντές προσωπικού,
 • διευθυντές εκπαίδευσης εταιριών,
 • εκπρόσωποι εμπορικών / βιομηχανικών / τεχνικών επιμελητηρίων,
 • εκπρόσωποι ενώσεων εργοδοτών,
 • εκπρόσωποι δευτεροβάθμιων (π.χ. ΟΛΜΕ) και τριτοβάθμιων (π.χ. ΑΔΕΔΥ) συνδικαλιστικών οργανώσεων,
 • ιδιοκτήτες/ διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
 • ερευνητές (σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση).

 

Επισημάνσεις:

 • H επιλεξιμότητα του υποψηφίου συνάγεται από τη σαφή περιγραφή της θέσης που κατέχει την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (π.χ. υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης). Απλή αναφορά του οργανισμού/ ιδρύματος/ φορέα στον οποίο αυτός υπηρετεί δεν θα τον καθιστά αυτοδικαίως επιλέξιμο.
 • Υποψήφιοι που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλης χρονικής διάρκειας υπηρεσιακή άδεια (π.χ. ανατροφής) δεν είναι επιλέξιμοι.
 • Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκλείονται όσοι υποψήφιοι έχουν συμμετάσχει σε Επίσκεψη Μελέτης κατά την προηγούμενη διετία (σχολικά-ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011).

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πριν την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευθούν επίσης τον Οδηγό του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση για το 2012:

ΟΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 2012 (συνήθως Φεβρουάριο)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

 1. να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://studyvisits.cedefop.europa.eu, όπου θα υπάρχει διαθέσιμος ο ηλεκτρονικός κατάλογος των Επισκέψεων Μελέτης (Study Visits Catalogue)
 2. να επιλέξουν Επίσκεψη Μελέτης (υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως τεσσάρων επισκέψεων του ίδιου κύκλου αιτήσεων, με σειρά προτίμησης) και
 3. να υποβάλουν ηλεκτρονικά (on-line) αίτηση συμμετοχής.

Κοινοτική επιχορήγηση

Η συνολική κοινοτική επιχορήγηση για Επισκέψεις Μελέτης ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στα 1.500 ευρώ και καλύπτει έως και το 100% των δαπανών ταξιδίου (εισιτήρια οικονομικής θέσης) και των δαπανών διαβίωσης.

Κριτήρια επιλογής και προτεραιότητες

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα κριθούν επιλέξιμες θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια :

 1. Περιεχόμενο και διάρκεια: Το πρόγραμμα για τη δράση κινητικότητας οφείλει να είναι σαφές και λογικό με διάρκεια ρεαλιστική και επαρκή.
 2. Ποιότητα σχεδίου αξιοποίησης (διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων): Η πολλαπλασιαστική επίδραση στις ικανότητες του εκπαιδευόμενου ατόμου ή/και του ιδρύματός του να είναι ξεκάθαρη και να περιγράφεται σαφώς καθώς επίσης και να συνοδεύεται από δέσμευση για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας κατάρτισης.
 3. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: Ο αιτών να αποδεικνύει ότι η συμμετοχή στη δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στην ανταλλαγή, συνεργασία και καινοτομία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη.
 4. Αντίκτυπος και συνάφεια: Ο αιτών να καταδεικνύει τη σαφή σύνδεση μεταξύ των επαγγελματικών του/της δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων του ιδρύματος προέλευσής του/της, και του περιεχομένου της προβλεπόμενης επίσκεψης μελέτης.

Η τοποθέτηση των υποψηφίων που θα εγκριθούν σε συγκεκριμένη Επίσκεψη Μελέτης γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης – CEDEFOP). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι πάντοτε δυνατόν να τοποθετηθούν στην πρώτη τους προτίμηση.

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130